FERINGE SEGELFLYGKLUBB STATISTIK 2020-02-20

Avser perioden 1 oktober - 30 september

FLYGPLAN k=klubb l=hyrd p=privat M=motorflygplan
         1     2     3     4     5     6
   st tim------v---------v---------v---------v---------v---------v
GTP  2 MMMMMMMMMMM 0h35


PILOT M=motorflygplan
            1     2     3     4     5     6
Mnr Sign  st tim------v---------v---------v---------v---------v---------v
041 BBm   2 MMMMMMMMMMM 0h35